SMP Muhammadiyah 4 Surakarta-SORTIR: Kegiatan-kegiatan

WELCOME@SMP Muhammadiyah 4 Surakarta

Kegiatan-kegiatan

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Paskibraka
V
4
Basket
V
5
Sepak Bola
V
6
Patroli Keamanan Sekolah (PKS)
V
7
Palang Merah Remaja (PMR)
V
8
Menjahit
V
9
Baca Tulis Al Qur'an
V
10
Futsal
V
11
Menari
V

Update : 04/2010
 

About

Site Info

Text

SMP Muhammadiyah 4 Surakarta-SORTIR Copyright © 2009 Community is Designed by Hend's